• کارشناس فناوری اطلاعات ستاد گمرک جمهوری اسلامی ایران
  • کارشناس بازرسی ستاد گمرک جمهوری اسلامی ایران
  • رئیس اداره فناوری اطلاعات گمرک غرب تهران
مجتبی علیپور

مجتبی علیپور
کارشناس فناوری اطلاعات ستاد گمرک جمهوری اسلامی ایران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما