دوره‌های DBA یک‌ساله

DBA مدیریت استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

DBA مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

DBA تحول دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

DBA مدیرعامل حرفه‌ای

مشاهده اطلاعات دوره

DBA مدیریت پروژه

مشاهده اطلاعات دوره

DBA رهبری ریتیل

مشاهده اطلاعات دوره

DBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما