نمونه گواهینامه

certificate

گواهینامه رسمی پایان دوره

در پایان دوره و پس از کسب نمره قبولی در آزمون پایانی، گواهی نامه پایان دوره یکساله MBA یا DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به دانشپذیر اعطا می شود. این گواهی نامه از طرف مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صادر شده و قابلیت ترجمه به زبان های دیگر را نیز دارد.