تقویم دوره‌ها

کد دوره نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
M 111 MBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک 1401/06/04 جمعه‌ها 9:00-17:00 محدود جزئیات و ثبت‌نام
D 87 DBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک 1401/06/04 جمعه‌ها 9:00-17:00 محدود جزئیات و ثبت‌نام
S 25 دوره بازاریابی دیجیتال 1401/06/18 پنجشنبه و جمعه‌ها 9:00-17:00 محدود جزئیات و ثبت‌نام
D 88 DBA یکساله تحول دیجیتال 1401/07/21 پنج شنبه‌ها 8:30-17:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 30 اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی (آنلاین) 1401/07/24 یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 18:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 28 دوره تخصصی متاورس و Web3.0 1401/07/25 دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 112 MBA یکساله منابع انسانی 1401/07/28 پنج شنبه‌ها 8:30-16:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 89 DBA یکساله مدیریت استراتژیک 1401/08/05 پنج شنبه و جمعه‌ها 8:30-16:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 27 دوره آمادگی آزمون PHRi 1401/08/06 پنج شنبه و جمعه‌ها 9:00-13:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 113 MBA یکساله مشاوره مدیریت 1401/08/26 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 113 MBA یکساله فروش 1401/08/27 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 29 دوره تخصصی بلاکچین و رمزارزها 1401/09/02 چهارشنبه‌ها 16:00 الی 20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 115 MBA یکساله روابط عمومی و ارتباطات 1401/09/03 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 116 MBA یکساله کسب‌وکار دیجیتال 1401/09/03 پنج شنبه و جمعه‌ها 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
کد دوره نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
M 111 MBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک 1401/06/04 جمعه‌ها 9:00-17:00 محدود جزئیات و ثبت‌نام
M 112 MBA یکساله منابع انسانی 1401/07/28 پنج شنبه‌ها 8:30-16:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 113 MBA یکساله مشاوره مدیریت 1401/08/26 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 113 MBA یکساله فروش 1401/08/27 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 115 MBA یکساله روابط عمومی و ارتباطات 1401/09/03 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 116 MBA یکساله کسب‌وکار دیجیتال 1401/09/03 پنج شنبه و جمعه‌ها 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
کد دوره نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
D 87 DBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک 1401/06/04 جمعه‌ها 9:00-17:00 محدود جزئیات و ثبت‌نام
D 88 DBA یکساله تحول دیجیتال 1401/07/21 پنج شنبه‌ها 8:30-17:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 89 DBA یکساله مدیریت استراتژیک 1401/08/05 پنج شنبه و جمعه‌ها 8:30-16:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
کد دوره نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
S 25 دوره بازاریابی دیجیتال 1401/06/18 پنجشنبه و جمعه‌ها 9:00-17:00 محدود جزئیات و ثبت‌نام
S 30 اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی (آنلاین) 1401/07/24 یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 18:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 28 دوره تخصصی متاورس و Web3.0 1401/07/25 دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 27 دوره آمادگی آزمون PHRi 1401/08/06 پنج شنبه و جمعه‌ها 9:00-13:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 29 دوره تخصصی بلاکچین و رمزارزها 1401/09/02 چهارشنبه‌ها 16:00 الی 20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما