معرفی

_
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سکان
  • مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ مارکوگراف
  • مدرس دوره‌های دیجیتال مارکتینگ آکادمی دهبان
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سابق همکاران سیستم
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سابق موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
سینا پورمحمدیان

سینا پورمحمدیانمدیر دیجیتال مارکتینگ سکان

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما