معرفی

_

دکتر محمد ابویی اردکان تحصیلات کارشناسی خود را در کارشناسی رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی را در دانشگاه تهران به پایان رسانده است. پس از آن دکتری مدیریت سیستم‌ها را از دانشگاه تهران اخذ کرده است.

دکتر ابویی اردکان سابقه ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، عضویت کمیسیون پژوهش و فناوری، عضویت کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، عضویت کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک و … را در کارنامه دارد.

دکتر محمد ابویی اردکان

دکتر محمد ابویی اردکاندانشیار دانشگاه تهران

همایش‌های داخلی
 • ابویی اردکان، محمد و زهرا واحد. "زنجیره ارزش ارتباطات - موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران." هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد و ندا سلطان محمدی . "طراحی مدل فرایندی ارزیابی عملکرد نظام توسعه علمی کشور در راستای اسناد و برنامه های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران." اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد. "آموزش متناسب با نیازهای نسلی جدید با الهام از مدل نوآوری باز." نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد، آرین قلی پور و مهسا توکلی کوشا. "بررسی همراستایی فرهنگ سازمانی و استراتژی(مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران)." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد. "بررسی تاثیر مهارتهای تفکر استراتژیک بر سبک مرشدیت بازرگانان." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد، الهام خسروی نسب و سیروس علیدوستی. "بررسی ارتباط میان عوامل ریسک و تصمیم گیری برای انتخاب روش های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)." کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
 • دائمی، زهرا و محمد ابویی اردکان. "تدوین استراتژی منابع انسانی بر اساس SRPs برای شرکت رفاه." هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسایداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران.
همایش‌های بین‌المللی
 • Abooyee Ardakan, Mohammad. "Aligning objectives processes and performance measures in BPR activities A framework for analysis." First International Management Conference, Tehran.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, , and . "Aligning It business strategies adopting an HOQ A case study in a larg scale iranian bank." management technologhy and application,.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, Mohsnen Nazari, , and Maryam Sajedi Saba. "A Case Study on Historical Evolution and Renovation Plans for Textile Cluster in Yazd Province: Lessons for Integrated Policymaking." 8th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management Marketing Economic and Social Aspects, Athens.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, and . "Investigating the relationship between Managers IT Competency and IT Projects Risks and Developing a Model for Assessing IT Competency of Managers." 5th European Conference on Information Management and Evaluation, Como.
 • , , Nader Naghshineh, and Mohammad Abooyee Ardakan. "Impact of Internet Communication Mechanism on the Intraction patterns of Cyberspace Activists in Iran." WCIT 2011, Istanbul.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, , and . "Developing a Conceptual Model for Irans Science Technology and Innovation System Performance Measurement." 1th International 5th National Conferance on Management of Technology, Tehran.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, Neda Soltan Mohammadi, and Fariba Nik-siar. "a conceptual model for women's empowerment in political and economic development of iran." international education seminar and empowerment of women, Madrid.
 • Dilmaghani, Mitra, Fatemeh Fahim nia, and Mohammad Abooyee Ardakan. "Evaluating the organizational Knowledge culture." International Conference on Management & Humanities, Dubai.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, and mitra fahimi. "CONCEPTUAL HIERARCHIES SYSTEM ARCHITECTURE/ARCHITECTING, HARD OPERATIONS RESEARCH AND SOFT OPERATIONS RESEARCH." 3rd International Conference on“New Directions in Multidisciplinary Research & Practice”, Athens.
 • ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی و محمود فروزبخش. "تدوین استراتزی برای سازمان رسانه ای با رویکرد نوپدید : تجربه یک شرکت فرهنگی در استان اصفهان." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران.
مقالات در نشریات داخلی
 • ، علیرضا طالب‌پور ، محمد ابویی اردکان و صدرا احمدی . "بررسی عوامل تاثیر گذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیک با استفاده از مدل FCM." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 1، --- (1111): -.
 • ابویی اردکان، محمد و مسعود عابسی . "ارایه چهارچوبی برای توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری استراتژیک در برنامه های اصلاحات دولت ایران." دانش مدیریت 14، 55 (1380): 196-226.
 • ابویی اردکان، محمد و علی نقی مشایخی . "مفهوم و روش های اندازه گیری همردیفی در مطالعات اقتضایی مدیریت." دانش مدیریت 19، 72 (1385): 87-110.
 • ابویی اردکان، محمد و محمدعلی بهجتی اردکانی . "متدولوژیهای برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی SISP." مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 1، 1و2 (1385): 26-43.
 • ، سید آیت الله میرزایی ، محمد ابویی اردکان، معصومه قاراخانی و فاطمه شیخ شعاعی . "فرایند همترازخوانی در مجلات علمی مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران." مجله انجمن جامعه شناسی ایران 7، 28 (1385): 147-179.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد ابویی اردکان و علی پیران نژاد. "کاربرد مدل سیستمهای مانا برای تدوین برنامه های آموزش عالی ایران در قرن 21." فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) 40910، 1111 (1385): 43-66.
 • ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
 • ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فن آوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه ها." مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
 • عابدی جعفری ، حسن ، محمد ابویی اردکان و فتاح آقازاده ده ده . "مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم." فصلنامه رهیافت -، 46 (1389): 45-53.
 • ابویی اردکان، محمد و سیدآیت اله میرزایی . "داوران و اخلاق داوری در مجله های علمی ایران." اخلاق در علوم و فناوری 5، 1و2 (1389): 36-47.
 • نوری، روح اله ، محمد ابویی اردکان و محمدرحیم اسفیدانی. "طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیکی." فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 5، 13 (1390): 25.
 • ، حسن عابدی جعفری، محمد ابویی اردکان، فتاح آقازاده ده ده و فاطمه دلبری راغب . "روش شناسی ترسیم نقشه های علم : مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 17، 66 (1390): 69-53.
 • عزیزی ، محمدمهدی ، محمد ابویی اردکان و نسرین نوری . "بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر در آن." هویت شهر 6، 10 (1391): 5-16.
 • مهرگان ، محمدرضا، محمد ابویی اردکان و ندا سلطان محمدی . "شناسایی عوامل کلیدی در مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم(SSM)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 4، 8 (1391): 129-146.
 • ابویی اردکان، محمد و مهدیه معتمدی. "بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نشاجی یزد)." بهبود مدیریت 3، 17 (1391): 203-226.
 • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سیدموسی پورموسوی و اشرف رحیمیان. "مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران." چشم‌انداز مدیریت دولتی 4، 13 (1392): 41-63.
 • ابویی اردکان، محمد، بابک سهرابی یورتچی و ساناز بهرامی . "ویژگی ارزش آفرین سیستم های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان ( مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران)." مدیریت بازرگانی 5، 1 (1392): 1-20.
 • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سید محمد کربلایی سید جوادی و محمدرضا زندی منش. "طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 2 (1392): 158-173.
 • ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی، سمانه آذرپور و مهدیه جلال پور. "شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 6، 11 (1393): 1.
 • فهیمی، میترا و محمد ابویی اردکان. "بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیشبینی ورشکستگی." بررسی های حسابداری و حسابرسی 21، 2 (1393): 189-210.
 • ابویی اردکان، محمد، سید محمد علی عظیمی و کامبیز طالبی. "بررسى سطوح بلوغ و توسعه یافتگى نوآورى و همکارى دولت با خوشه هاى صنعتى." فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری 3، 3 (1393): 103.
 • دیلمقانی، میترا ، محمد ابویی اردکان و غلامرضا فدائی . "نقش فرهنگ دانش در اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش مورد مطالعه: یک سازمان دانش بنیان." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 69، پاییز 1393 (1393): 325-346.
 • دیلمقانی، میترا، فاطمه فهیم نیا ، محمد ابویی اردکان و غلامرضا فدایی . "نقش فرهنگ دانش در اثر بخشی فرایندهای مدیریت دانش (مورد مطالعه یک سازمان دانش بنیان)." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 48، 3 (1393): 325.
 • یعقوبی ، طاهره ، محمد ابویی اردکان و فاطمه گوینده نجف آبادی. "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری 3." فصلنامه فناوری آموزش 9، 1 (1393): 11-24.
 • ابویی اردکان، محمد، مهدیه معتمدی و محمد امین. "بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تاثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی." بهبود مدیریت 9، 2 (1394): 77-96.
 • جباری پور، مجتبی، حسن عابدی جعفری و محمد ابویی اردکان. "بررسی و ارزیابی خط مشی های مبارزه با فساد در برنامه های چهارگانه توسعه جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 3 (1394): 51-58.
 • مختاری، بهاره، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و محمد ابویی اردکان. "بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران محله یوسف آباد تهران با ذینفعان." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 1 (1394): 1-18.
 • ابویی اردکان، محمد و سعیده جنتی. "بررسی رابطه میان سبک تفکر استراتژیک و سبک بازی کاربران در محیط بازی‌های رایانه‌ای (مطالعه موردی: بازی رایانه‌ای جنگ قبایل)." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 4 (1394): 819-837.
 • آذرپور، سمانه ، محمد ابویی اردکان و آرین قلی پور. "ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 40 (1394): 45.
 • لبافی، سمیه و محمد ابویی اردکان. "پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی. مطالعه موردی سازمان های فرهنگی شهر اصفهان." اندیشه مدیریت راهبردی 10، 19 (1395): 117-150.
 • شفیعی، مرضیه، میثم امینی و محمد ابویی اردکان. "تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها." فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان - کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 4، 14 (1395): 1-25.
 • دیلمقانی، میترا، فاطمه فهیم نیا و محمد ابویی اردکان. "طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی." مدیریت فرهنگ سازمانی سال چهاردهم، 2 (1395): 389-407.
 • صابرنعیمی، المیرا و محمد ابویی اردکان. "طراحی مدل کسب‌وکار برای تولید کتاب‌های الکترونیکی در واحد انتشاراتی «سوره مهر الکترونیک»." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 50، 3 (1395): 13-35.
 • مهرگان ، محمدرضا، محمد ابویی اردکان، زهرا صادقی، محسن نظری و امید روزمند. "شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار ؛رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل." مدیریت فردا 15، 48 (1395): 35-64.
 • دبیری، افشین، آرین قلی پور و محمد ابویی اردکان. "کاربرد روش تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی." فصلنامه علوم مدیریت ایران سال یازدهم، 43 (1395): 29-56.
 • قلی پور، آرین ، محمد ابویی اردکان، حسن قالیباف اصل و اصغر اسدی. "استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه های مالی." مجله مدلسازی ریسک و مهندسی مالی 2، 1 (1396): 129-145.
 • ابویی اردکان، محمد، آرین قلی پور، طاهره ندافی و منصور شیرزاد. "باز اندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازھای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن." فصلنامه علوم مدیریت ایران 12، 45 (1396): 29-59.
 • ابویی اردکان، محمد، رضا زعفریان و فاطمه خورانی. "بررسی وضعیت شایستگی هنرآموزان برای آموزش کارآفرینی." فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی 3، 1/2 (1396): 127-139.
 • ابویی اردکان، محمد، حمید کاظمی و فردین حسینی. "پیاده سازی سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور." فصلنامه مدیریت دولتی 9، 2 (1396): 263-282.
 • اسحاق زاده، نیره، محمدرضا مهرگان و محمد ابویی اردکان. "کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت." فصلنامه مدیریت دولتی 9، 3 (1396): 427-462.
 • ندافی، طاهره، محمد ابویی اردکان و آرین قلی پور. "بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک." مدیریت بازرگانی
مقالات در نشریات بین‌المللی
 • , Sirous Alidousti, Maryam Nazari , and Mohammad Abooyee Ardakan. "A study of success factors of resource sharing in Iranian academic libraries." Library Management 29, no. 9 (2008): 711-728.
 • , , سیروس علیدوستی , and Mohammad Abooyee Ardakan. "A Study of Success Factors of Resource Sharing in Iranian Academic Libraries." Library Management 29, no. 8 و 9 (2008): 711-728.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, and Kaveh Mohajeri . "Applying Design Research Method to IT Performance Management Forming a New Solution." JOURNAL OF APPLIED SCIENCES 9, no. 7 (2009): 1227-1237.
 • , Seyyed Ayatollah Mirzaei, Fateme Sheykh Shoaei , Mohammad Abooyee Ardakan, Seyyed Ayatollah Mirzaie , and Fatemeh Sheikhshoaei . "The peer - review proccess for articles in Irans scientific journals." JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 42, no. 2 (2011): 243-261.
 • habibi, leila, Said Mohammad Moghimy, Hasan Abedi, Mohammad Abooyee Ardakan, and . "Combating Corruption and Information & Communications Technology (ICT): Evidence from Tehran Metropolitan Municipality." archives des sciences 65, no. 4 (2012): 14-27.
 • Mahbanoei, Bahareh, Ariyan Gholi pour, and Mohammad Abooyee Ardakan. "a competency model for ministry of health and medical education of iran's general managers." International Journal of Management Studies (IJMS) 9, no. 1 (2016): 100.
 • ، صدرا احمدی ، محمد ابویی اردکان و علیرضا طالب پور . "مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیکی." Information Sciences and Technology 24، 4 (1388): 103-126.
 • ابویی اردکان، محمد، حسن عابدی جعفری و فتاح آقازاده . "کاربرد روش های خوشه بندی در ترسیم نقشه های علم : مورد کاوی نقشه علم مدیریت شهری." Information Sciences and Technology 25، 3 (1389): 347-371.
 • ابویی اردکان، محمد، سید آیت الله میرزایی و فاطمه شیخ شعاعی . "فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 6، 12 (1391): -.
 • ابویی اردکان، محمد، فاطمه قدیانی و طاهره علیدادی. "بررسی رابطۀ بین تفکر استراتژیک و رفتار جست‎وجوی اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 10، 2 (1397): 259-282.
کتاب‌های تالیفی
 • ابویی اردکان، محمد. "مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری: پرسشهای اساسی." : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1385.
 • ، سیروس علیدوستی، فخرالسادات محمدی ، حمید کشاورز و محمد ابویی اردکان. "شیوه نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی." : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1386.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، حمید اسفندیانی ، روح ا نوری ، سعید فتحی و محمد ابویی اردکان. "کاربردهای تجارت الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
 • ، سعید فتحی، شهریار عزیزی ، روح اله نوری ، محمد ابویی اردکان و محمد رحیم اسفندیانی . "کسب و کار الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389.
 • ، محمدرحیم اسفیدانی، روح الله نوری ، هادی دارمی و محمد ابویی اردکان. "استانداردهای تجارت الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389.
 • ، روح اله نوری، محمد ابویی اردکان، سعید فتحی ، محمدرحیم اسفیدانی و بهناز بهادری‌فر . "روش شناسی طراحی و نیازسنجی دوره های آموزشی حرفه ای: تجربه ای ملی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
 • ابویی اردکان، محمد و طاهره علیدادی. "مدیریت ایران." تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1394.
 • ابویی اردکان، محمد و ندا سلطان محمدي. "طراحی فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدت." تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار، 1395.
فعالیت‌های اجرایی
 • عضو شورای راهبردی استقرار دانشگاه دو فضایی، 1390/11/15، 1394/10/24، ايران، تهران
 • ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1392/09/19، 1395/01/14، ایران، تهران
 • قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، 1392/09/20، 1395/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1393/02/10، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی مدیریت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393/04/29، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، 1393/08/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، 1393/08/22، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون پژوهش و فناوری، 1393/12/26، 1395/07/28، ایران، تهران
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای عالی عتف در خصوص تدوین و ارائه سیاست های کلی علم و فناوری و یکپارچه سازی برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی، 1394/02/14، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، 1394/02/19، ایران، تهران
 • عضو کمیته سیاستگذاری نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، 1394/03/25، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تدوین برنامه کلان توسعه پژوهش و فناوری و تحقق دانشگاه های کار آفرین، 1394/04/31، ایران، تهران
 • عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، 1394/06/03، 1396/06/03، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/04/08، 1398/04/08، ایران، تهران
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران در امور برنامه ریزی و سیاست گذاری، 1395/04/08، 1398/03/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته تدوین پیشنهاد تاسیس مرکز رصد علمی دانشگاه تهران، 1395/05/12، 1398/05/12، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، 1396/07/29، 1397/07/29، ایران، تهران
 • عضو دائمی کمیته آموزش دانشکده مدیریت، 1396/08/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته داوران هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، 1396/09/04، 1396/09/04، ایران، تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، 1396/11/11، ایران، تهران
تحصیلات
 • کارشناسی, 1373, مهندسی برق-کنترل, دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد, 1377, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1385, مدیریت سیستم‌ها, دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما