استاد

دکتر محمدرضا قدوسی

دکتر محمدرضا قدوسی،بنیان‌گذار و مدیرعامل گروه شتابدهنده ABC