دکتر علی اصغر پورعزت

دکتر علی اصغر پورعزت

  • استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
  • رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

سوابق اجرایی پیشین

کتاب‌های تالیفی