معرفی

_

دکتر علی اصغر پورعزت که از اساتید برجسته دانشگاه تهران است، مدیریت علمی دوره‌های MBA و DBA آینده‌نگاری استراتژیک را برعهده دارد.

دکتر پورعزت استاد و عضو گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران به حساب می‌آید. ریاست کتابخانه مرکزی در فعالیت‌های اجرایی ایشان به چشم می‌خورد. از جمله کتاب‌های تالیف شده او می‌توان به سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد)، عدالت اجتماعی و حکمرانی، درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه‌ای، ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت و بسیاری دیگر از کتب اشاره نمود.

دکتر علی اصغر پورعزت

دکتر علی اصغر پورعزتاستاد دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی
 • ریاست کتابخانه مرکزی، 1393/12/04، ایران، تهران
همایش‌های داخلی
 • پورعزت ع. ( ). نارسایی سیستم مدیریت دانش در مستند ساز و انتقال تجربیات اداری سازمانهای دولتی. اولین همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری. تهران.
 • پورعزت ع. (1394). توسعه سیستم برنامه ریزی راهبردی عصرمدار برای مهار اثربخش چالش های پیش رو پیشرفت جامعه. چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران.
 • ماه بانوئي ب. و پورعزت ع. (1399). شناسایی کدهای اخلاقی مجازی شدن فعالیت‌های دانشگاهی در دوران شیوع کرونا (موردمطالعه: دانشکده‏ مدیریت تهران). سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار. تهران.
 • پورعزت ع. ، معینیان ا. و کوکلان ن. (1397). حکمرانی خردمبنا،گذاری از معنی پردازی کاذب و معنی گریزی در حکمرانی. دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی..
 • پورعزت ع. ، ماه بانوئي ب. و محامدیان فرد ا. (1397). کدهای اخلاق سازمانی فضیلت محور برای کادر درمان (مورد مطالعه: بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران). همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو. تهران.
 • پورعزت ع. (1394). خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار. خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار. تهران.
 • پورعزت ع. (1393). کاربست برنامه ریزی سلولی عصر مدار برای فقر زدایی از جامعه. مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی. مشهد.
 • سعدآبادی ع. ، پورعزت ع. و سوداگر ه. (1392). کاربست ECP برای توسعه دانشدر پرتو استعاره کولاژ(مورد مطالعه: علم اداره). ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.
 • سعدآبادی ع. ، تسلیمی م. و پورعزت ع. (1392). الگوی پیشرفت و تعالی علوی (مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی علیه‌السلام). دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت. تهران.
 • پورعزت ع. (1391). دین اخلاق و حقوق. دور چهارم نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها با کلیسای کاتولیک اتریش. تهران.
 • سعدآبادی ع. ، پورعزت ع. و حقیقت شهرستانی م. (1391). بررسی علل فروپاشی نهضت جنگل با استفاده از الگوی بینش سازمانی. اولین کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک خان جنگلی. زیباکنار.
 • پورعزت ع. و فیروزپور آ. (1391). چشماندازهای شهرهای آینده در افق 1404. اولین همایش ملی مدیریت شهرداری در افق چشمانداز 1404. تهران.
 • پورعزت ع. (1391). شهرهای آینده کشور در افق چشم انداز 1404. مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404. تهران.
 • پورعزت ع. (1390). خطمشی عمومی دانشبنیان و پیچیدگیهای عدالتگستری در جوامع نوین. عدالت. تهران.
 • قلی پور آ. و پورعزت ع. (1389). راهکارهای ارتقا و تعمیق خود باوری ملی. فرهنگ عمومی و اعتماد نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران.
 • پورعزت ع. (1388). جامعه پیراسته از فقر و مفهوم فقر در اندیشه جوانان (واقعیتمساله یا پدیده. جوانان و توسعه. تهران.
 • پورعزت ع. و قلی پور آ. (1387). تبیین مدلی برای سنجش میزان حمایت از محرومین در نظام جمهوری اسلامی. درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران.
 • پورعزت ع. (1387). بازخوانی جریانهای ادبی - اجتماعی سیره فرازمانی رهبری امت (از بعثت تا عاشورا و از عاشورا تاظهور). کنگره سراسری عاشورا پژوهی (عاشورا، انقلاب، انتظار). تهران.
 • پورعزت ع. و قلی پور آ. (1387). مولفه های سیاسی اعتماد به نفس ملی. همایش فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی. تهران.
 • پورعزت ع. ، نجاتی اجی بیشه م. و نجاتی اجی بیشه م. (1386). 5th International Conferance on e-government. E-government and public policy for Poverty Eradication and Empowerment. Ahmadabad.
 • پورعزت ع. (1386). باز شناسی رسالت دانش و تبارشناسی دانشمند در پرتو قرآن کریم. به سوی مرجعبت علمی. تهران.
 • پورعزت ع. (1385). تاکید راهبرد توسعه دانش محور برای منطقه آزلد ارس با تامل بر نقش چین و اروپا در اقتصاد منطقه. نخستین سمینار بازشناسی فرصت های سرمایه گذاری در ارس. تبریز.
 • پورعزت ع. (1384). تصویرپردازی از شهر عدل موعود. گفتمان مهدویت (گفتمان ششم). تهران.
 • پورعزت ع. (1383). درآمدی بر طراحی نظامهای آگزیوماتیزه سلسله مراتبی برای توسعه کیفی دانش در حوزه علوم انسانی. توسعه دانش و فناوری (عوامل, موانع و راهکارها). تهران.
 • پورعزت ع. (1383). طراحی سیستم خط مشی گذاری حق مدار برای تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه. سومین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور. تهران.
 • پورعزت ع. (1383). شهر عدل و دولت هوشمند، تاملی بر نقش دولت در نهادینه کردن رفتارهای عدالت خواهانه در متن سیستم اجتماعی. همایش ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد نظام اداری. تهران.
 • پورعزت ع. (1383). تصویرپردازی از آینده برای وحدت آفرینی بر مدار شهر عدل. بیداری اسلامی چشم انداز آینده و هدایت آن -الصحوه الاسلامیه (آفاقها المستقبلیه و ترشیدها). تهران.
 • پورعزت ع. (1383). شهر عدل ودولت هوشمند. همایش ارتقاء سلامت ومبارزه بافساد نظام اداری. تهران.
 • پورعزت ع. (1382). دور نمای آینده با تاکید بر تدوین استراتژی ملی بر مدار عدالت اجتماعی. همایش سیاست ها و مدیریت برنام های رشد در ایران. تهران.
 • پورعزت ع. (1382). تاملی بر نقش شعور پیروان در استقرار حکومت عدل معصوم (ع). حکومت مصلح (عج) آرمان بزرگ بشریت. تهران.
 • پورعزت ع. (1382). تاملی بر نقش شعور پیروان در استقرار حکومت عدل معصوم (ع). چهارمین اجلاس دوسالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی (عج). تهران.
 • سیدمهدی الوانی. و پورعزت ع. (1381). حکمت علوی: نمونه اعلی سیستم حکومتی حق مدار برای تحقق عدالت اجتماعی. همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت. تهران.
 • پورعزت ع. (1381). عدل موعود، حلقه آخر سلسله چالشهای بشری در تصویرگری جامعه عدل. دومین جشنواره دانشجویی منتظران موعود (گل نرگس). تهران.
 • پورعزت ع. (1380). عدالت اجتماعی و کارآفرینی دولتی در بخش بهداشت و درمان. کارآفرینی در بخش بهداشت و درمان. شیراز.
همایش‌های بین‌المللی
 • Pourezzat A. , . & Sadabadi A. (2013). The Future of Science Policy in Iran; Application of Era-Based Cellular Planning for Knowledge Development in the Light of Collage Metaphor (Case Study: Administration). International Conference in Economics and Adminstration (ICEA). Bucharest.
 • Pourezzat A. , . & . (2012). The Application of Era-based Cellular Planning for Science Polic making. Public policy and Governance 2012. Delhi.
 • Pourezzat A. & . (2009). Theoretical Analysis of periods of Callapse of Civilization in Iran from the perspective of the History of Philosophy. Fifht International Conference HIERARCHY AND POWER IN THE HISTORY OF CIVILIZATIONS. Moscow.
 • Pourezzat A. , . , . & . (2009). Sceario Planning for the Middle East Post-Oil Economy. 9th Renaissance Renewal in Management Studies. Liverpool.
 • Pourezzat A. (2008). the importance of linguistic justice for continues revision of good governance. analele universitatii bucuresti. Bucharest.
برخی از مقالات در نشریات داخلی
 • دهقانپور فراشاه ا. ، پورعزت ع. ، قلی پور آ. و واعظی ر. (1400) . طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه. مطالعات رفتار سازمانی، 3(10)، 113-141.
 • یاراحمدی ح. ، پورعزت ع. ، تقی پوریانی گیلانی ی. و کیاکجوری د. (1400) . الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمانهای دولتی ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 9(35)، 526-558.
 • پورعزت ع. (1400) . طراحی آزمایشگاه خط‌مشی و آرایش بخردانه صحنه تصمیم برای اجتناب از داستان آزمون و خطا در عرصه حکمرانی قوه مجریه. مدیریت سازمانهای دولتی، 3(35)، 170-161.
 • یگانه راد ف. ، پورعزت ع. ، کیاکجوری د. و تقی پورکیان گیلانی م. (1400) . معرفی مفهوم و مولفه‌های سپرسازی از مذهب در سازمان. مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین )، 2(115)، .
 • حقیقت شهرستانی م. ، پورعزت ع. ، معمارزاده طهران غ. و حمیدی ن. (1400) . تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج البلاغه. مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین )، 29(1)، .
 • ایمانی ح. ، آذر ع. ، قلی پور آ. و پورعزت ع. (1399) . ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری. فصلنامه مدیریت دولتی، 12(3)، .
 • پورعزت ع. و هاشمی کاسوایی م. (1399) . تفسیر هرمنوتیکی حکمرانی شفاف و تعالی گرا در سیر توسعه هولوگرافیک سیستم های کنترلی در عصر فناوری بلاکچین. کنترولر، 2(30)، .
 • عباس پور ا. ، امیرخانی ا. ، پورعزت ع. و حضوری م. (1399) . امکان سنجی پیاده سازی الگوی تلفیقی اخلاق زیستی و هوشمندی راهبردی: از تئوری تا عمل. فصلنامه اخلاق زیستی، 10(1)، 81-103.
 • ادیب روشن ف. ، طالب پور م. ، پیمانی زاد ح. و پورعزت ع. (1399) . 2050شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران. فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، 2(2)، .
 • ادیب روشن ف. ، طالب پور م. ، پیمانی زاد ح. و پورعزت ع. (1398) . بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو. آینده پژوهی ایران، 4(2)، .
 • پورعزت ع. ، مختاریان پور م. و امینی ع. (1398) . طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 36(2)، .
 • پورعزت ع. ، قربانی ع. ، عبدی ج. و نجارشمس ف. (1397) . بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری. فصلنامه مدیریت دولتی، 10(2)، .
 • پورعزت ع. ، فتحی ف. و قاسمی ف. (1395) . تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51(4)، 13-37.
 • پورعزت ع. ، تصدیقی س. و علوی ا. (1393) . فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بتون در ایران. فرآیند مدیریت و توسعه، 27(3)، 75-100.
 • باقری م. ، پورعزت ع. ، مظاهری م. و باقری میاب ش. (1392) . تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزایی مدل ها. راهبرد فرهنگ، 6(22)، 135-162.
 • پورعزت ع. ، احسانی مقدم ن. ، یزدانی ح. و فائز ک. (1392) . تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات. فصلنامه مدیریت دولتی، 5(1)، 65-88.
 • پورعزت ع. و سعدآبادی ع. (1391) . تحلیل سلسله مراتبی موانع کار تیمیدر دانشگاه ها با رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه های شهر تهران). مطالعات رفتار سازمانی، 1(3)، 67-81.
 • پورعزت ع. (1390) . مثلث سازی قدرت و عدالت زبانی/ عدالت زبانی در برابر سازه های اقتدار بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی. ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه، 2(55)، 140.
 • طیبه امیرخانی. و پورعزت ع. (1387) . تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، 1(1)، 19-32.
 • پورعزت ع. ، زهرئی سپیده ی. ، حمیدرضا یزدانی . و فرجی بهاره. (1386) . بررسی چالشهای مربوط به مدیرت زنان ( تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی ). مجله تحقیقات زنان، 1(3)، 92-120.
 • پورعزت ع. (1383) . شهر عدل و دولت هوشمند. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 3(11و12)، 143-162.
 • پورعزت ع. و غزاله طاهری عطار . (1385) . مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند. فرهنگ مدیریت، 4(13)، 131-150.
 • پورعزت ع. و سیدمحمدحسین هاشمیان . (1111) . استعاره راه : معرفت شناسی صدرائی و تبیین هستی شناختی سازمان. پژوهشنامه فلسفه دین، 5(10)، -.
برخی از مقالات در نشریات بین‌المللی
 • Firoozpour A. , Marzban E. & Pourezzat A. (2020) . Alternative future images of Tehran: scenario-based analysis. Foresight, 23(2), 201-225.
 • Danaeefard H. , Ahmadi H. & Pourezzat A. (2017) . Expert Consensus on Factors Reducing Policy Coherence in the Context of Iran: Delphi-AHP. International Journal of Public Administration, 42(1), 66-75.
 • Abolhasani Z. , Hassanzadeh A. , Ghazinoory S. & Pourezzat A. (2014) . A Justice-Oriented Innovation System: A Grounded Theory Approach. Social Justice Research, 27(3), 369–394.
 • Sadabadi A. , Pourezzat A. & Farhadi Kia M. (2013) . STUDY OF FACTORS AFFECTING THE ISMAILIDS’ VOLUNTARY PURE OBEDIENCE (VPO) BASE ON FUZZY APPROACH. international journal of social science, 17(1), 80-91.
 • Ghanaee M. & Pourezzat A. (2013) . Identifying the critical success factors for urban renovation projects; lessons learned from Tehran residential renovation projects. International Journal of Urban Sciences, 17(3), 414-423.
 • Nejatbakhsh Esfahani A. , Pourezzat A. , Abdolmanafi S. & . (2013) . To Investigate Influential Factors on Halal Brand in the Global Markets. Journal of Basic and Applied Scientific researchh, 3(1), 985-963.
 • Pourezzat A. , غزاله طاهری عطار . & علی اشراقی . (2012) . The Professional Adhocratic Face of Organization. NAISIT, 1(5), -.
 • Masoud Mohammadi Dehcheshmeh . , Pourezzat A. & Gholi Pour A. (2012) . Students' Perceptions about School Safety in Doroodzan Middle School, Marvdasht City, Fars Province, Iran. JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE, 4(2), 1-6.
 • Lotfollah Forouzandeh Dehkordi . , Mohammad Ali Sarlak . , Pourezzat A. & Ghorbani A. (2012) . A Comprehensive Conceptual Framework for the E - Government Realization. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(8), 50-64.
 • Pourezzat A. , Abdolazim Mollaee . & Morteza Firouzabadi . (2008) . Building the future: Undertaking proactive strategy for national outlook. FUTURES, 40(10), 887-892.
 • Pourezzat A. (2007) . Depiction of the Future: Intervention Strategy in Social Systems. ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE, 1(1), -.
کتاب‌های غیر از تالیف و ترجمه
 • پورعزت ع. ، نجارشمس ف. ، کیانی پ. و عظیمی آ. (1399). میراث رهبری اخلاقی در مکتب امام حسین علیه السلام. تهران: کتاب مهربان .
 • پورعزت ع. و عبدی ب. (1397). سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد. تهران: مهربان .
 • پورعزت ع. (1394). مدیریت ایران؛ مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت . : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
 • پورعزت ع. (1394) . پایبندی به عدالت حق مدار لازمه پیشرفت و توسعه آینده پژوهانه. مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، 1(1)، 612-620.
 • پورعزت ع. ، الوانی س. و اسفند یار فرج وند. (1394) . تاثیر آهنگ تغییر قدرت در مدیریت عملکرد سازمان های دولتی. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 164-179.
 • پورعزت ع. (1394) . نگاه فرا آهنگ به عملکرد کارگزارن حکومت در امتداد حساب پس دهی ، پیش از حساب پس کشی. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 416-423.
 • پورعزت ع. و خدّام ت. (1394) . ملاحظاتی در باب ارزیابی خط مشی های عمومی. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 400-414.
 • پورعزت ع. و نوروزی کهرایی ش. (1394) . ارزیابی عملکرد دولت در اجرای خط مشی و ظرفیت دیوان سالری. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 370-381.
 • پورعزت ع. ، دمر چی لو ص. و هاشمی کاسوایی م. (1394) . منافع ملی و حل مسئله عمومی به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 356-387.
 • مانیان ا. ، پورعزت ع. و خدّام ت. (1394) . چشم انداز عدالت الکترونیک : ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک در توسعه عدالت اجتماعی. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 245-254.
 • پورعزت ع. و صالحی شهرابی ن. (1394) . ارزیابی خط مشی حمایت از محیط زیست. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 385-397.
 • پورعزت ع. ، خالقی ح. ، رهبر ف. و قاضی نوری س. (1394) . مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک. کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، 1(1)، 60-75.
کتاب‌های تالیفی
 • پورعزت ع. و کاووسی خامنه ر. (1399). روش پژوهش کیفی با کاربست نرم‌افزار NVIVO11. تهران: مهربان .
 • پورعزت ع. و فتحی ف. (1399). عدالت اجتماعی و حکمرانی. تهران: مهربان .
 • پورعزت ع. ، رضایان قیه باشی ا. و اوستان ا. (1398). خط‌مشی‌گذاری سناریومبنا- رویکرد آینده‌پژوهانه و خردمندانه به خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: مهربان .
 • پورعزت ع. (1397). سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد). : مهربان نشر .
 • پورعزت ع. (1397). سامانه تدبیر حسینی. : مهربان نشر .
 • پورعزت ع. و کیانی پ. (1397). درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه‌ای : فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل. تهران: مهربان .
 • پورعزت ع. و هاشمی کاسوایی م. (1396). مساله عمومی چالش اغازین خط مشی گذاری دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
 • پورعزت ع. و رحمانی ف. (1396). بسته خط مشی از طراحی تا تدوین. تهران: انتشارات میدانچی .
 • پورعزت ع. و سیدرضایی م. (1396). ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت. تهران: انتشارات سمت .
 • پورعزت ع. ، هژبرافکن ح. ، دمرچی لو م. و نصیری همراه ع. (1396). ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت. تهران: مهربان .
 • پورعزت ع. (1396). داستان حکومت به منزله میراث شهدا. : انتشارات میدانچی .
 • پورعزت ع. و سیدرضایی م. (1395). بودجه بندی عدالت محور برای پیشرفت فرا منطقه ای. : انتشارات مرکزی الگوی اسلامی .
 • پورعزت ع. و علی پور م. (1395). تدبر فرازمانی در قرآن کریم: کاربست برنامه ریزی سلولی عصرمدار. : انتشارات میدانچی .
 • پورعزت ع. و کیانی پ. (1394). خط مشی مالی دولت و حریم بیت‌المال‌ از منظر نهج‌البلاغه. تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه .
 • پورعزت ع. (1394). مدیری از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت. تهران: مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت .
 • پورعزت ع. (1393). درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن. تهران: انتشارات میدانچی .
 • پورعزت ع. و ایازی س. (1392). مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام. تهران: بنیاد نهج البلاغه .
 • فائز ک. ، خنیفر ح. و پورعزت ع. (1392). منطق عدالت زبانی. تهران: مدیر فردا .
 • پورعزت ع. و طاهری عطار غ. (1392). سازماندهی و طراحی ساختار. تهران: انتشارات سمت .
 • میرزائی اهرنجانی ح. ، پورعزت ع. و سعدآبادی ع. (1392). مدیریت توسعه روستا گذار به سوی روستای الکترونیک. تهران: انتشارات میدانچی .
 • پورعزت ع. (1391). عدالت زبانی نقطه عطف روایت عدالت اجتماعی. تهران: بنیاد نهج البلاغه .
 • پورعزت ع. (1391). عدالت حق مدار: آگاهی، رفاه، امنیت. تهران: علمی فرهنگی .
 • پورعزت ع. (1390). اداره سالم به روایت نهج البلاغه طرحی برای مبارزه با فساد اداری.
 • پورعزت ع. (1390). مبانی مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت .
 • پورعزت ع. (1390). عهدنامه امیر: جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیا. تهران: دانشگاه امام صادق ع .
 • پورعزت ع. (1389). مدیریت راهبردی عصر مدار: رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام .
 • پورعزت ع. (1387). مبانی دانش اداره دولت و حکومت ( مبانی مدیریت دولتی ). تهران: سمت .
 • پورعزت ع. (1387). مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما