معرفی

_

دکتر سیامک حاجی یخچالی دارای مدرک فوق دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه جامع لندن بوده و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران است. ایشان مقالات و کتب متعددی در زمینه مدیریت پروژه ترجمه و تالیف نموده‌اند.

دکتر سیامک حاجی یخچالی

دکتر سیامک حاجی یخچالیفوق دکتری مدیریت پروژه

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 • Abdolreza Yazdani Chamzini , and Siamak Haji Yakhchali. "Handling equipment Selection in open pit mines by using an integrated model based on group decision making." INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 3, no. 5 (2012): 907-924.
 • Abdolreza Yazdani-Chamzini, Siamak Haji Yakhchali, and Mahmood Mahmoodian. "Risk ranking of tunnel construction projects by using the ELECTRE technique under a fuzzy environment." Int. J. of Management Science and Engineering Management 8, no. 1 (2013): 1-14.
 • Mohsen Hassani, Siamak Haji Yakhchali, and Hamira Khaksar. "The relationship analysis of the project, program and portfolio success criteria by using DEMATEL method: A case study." applied mathematics in engineering management and technology 22, no. 1 (2015): 20-36.
 • Arsalan Alahashi, and Siamak Haji Yakhchali. "Optimizing Fleet Composition and Routing Plan Scheduling for Offshore Supply Operations: Case Study of an Offshore Drilling Firm." The Asian Journal of Shipping and Logistics 3, no. 1 (2018): .
مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی
 • Siamak Haji Yakhchali, and Seyed Hassan Ghodsipoor . "Erratum to On computing the latest starting time and floats of activities in a network with imprecise durations." FUZZY SETS AND SYSTEMS -, no. --- (2008): -.
 • Siamak Haji Yakhchali, Seyed Hassan Ghodsypour , and Seyed Mohamad Taghi Fatemi Ghomi . "On Criticality of Paths in Networks with ImpreciseDurations and Generalized Precedence Relations." SOFT COMPUTING 58, no. --- (2009): 315-324.
 • Siamak Haji Yakhchali, and Seyed Hassan Ghodsypour . "Computing latest starting times of activities in interval - valued networks with minimal time lags." EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 200, no. 3 (2010): 874-880.
 • Siamak Haji Yakhchali, and Seyed Hasan Gholipoor . "On the latest starting times and criticality of activities in a networkwith imprecise durations." APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 34, no. 8 (2010): 2044-2058.
 • Mohammad Majid Fouladgar , Abdolreza Yazdani Chamzini , Edmundas Kazimieras Zavadskas , Siamak Haji Yakhchali, and Mohammad Hossein Ghasempourabadi . "PROJECT PORTFOLIO SELECTION USING FUZZY AHP AND VIKOR TECHNIQUES." Transformations in Business and Economics 11, no. 25 (2011): 42-59.
 • Mohammad Majid Fouladgar , Abdolreza Yazdanichamzini , and Siamak Haji Yakhchali. "A New Methodology for Prioritizing Mining Strategies." International Journal of Innovation Management and Technology 2, no. 4 (2011): 342-347.
 • Siamak Haji Yakhchali. "Program Evaluation and Review Techniques II ( PERT II )." Engineering Letters 19, no. 4 (2011): 324-330.
 • Abdolreza Yazdani-Chamzini, and Siamak Haji Yakhchali. "Tunnel Boring Machine (TBM) selection using fuzzy multicriteria decision making methods." TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 38, no. 38 (2012): 583-584.
 • Abdolreza Yazdani Chamzini , and Siamak Haji Yakhchali. "Tunnel Boring Machine ( TBM ) selection using fuzzy multicriteria decision making methods." TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 30, no. --- (2012): 194-204.
 • Abdolreza Yazdani Chamzini , Siamak Haji Yakhchali, Diana Volungevičienė , and Edmundas Kazimieras Zavadskas . "Forecasting gold price changes by using adaptive network fuzzy inference system." Journal of Business Economics and Management 5, no. 13 (2012): 994-1010.
کتاب‌های ترجمه شده
 • "استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش دوم)." : آدینه، 1388.
 • "راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه." : آدینه، 1388.
 • "استاندارد مدیریت طرح." : آدینه، 1389.
 • "مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3)." : آدینه، 1389.
 • "مدیریت پروژه های موفق با پرینس 2." : آدینه، 1390.
 • محسن ذکایی آشتیانی و "استاندارد عملی برآورد پروژه (2011)." : آدینه، 1390.
 • "هدایت پروژه های موفق با پرینس 2 (2009)." : آدینه، 1390.
 • سیامک حاجی یخچالی و امین کریمی . "چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم." : آدینه، 1391.
 • "فرم ها مدرت طرح همسو با استاندارد مدرت طرح." : آدینه، 1391.
 • سیامک حاجی یخچالی، وحید رضا یوسفی و سرمد کیانی. "استاندارد مدیریت پورتفولیو ویرایش سوم." تهران: انتشارات آریا قلم، 1392.
 • سیامک حاجی یخچالی، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. "استاندارد مدیریت طرح - ویرایش سوم." تهران: انتشارات آریا قلم، 1392.
 • سیامک حاجی یخچالی و سرمد کیانی. "مدیریت طرح های موفق." تهران: None، 1393.
 • سیامک حاجی یخچالی و سرمد کیانی. "مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه." تهران: None، 1393.
 • سیامک حاجی یخچالی و سرمد کیانی. "مدل های بلوغ مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه." تهران: آدینه، 1394.
 • سیامک حاجی یخچالی و نیره افتخار. "پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در مدیریت پروژه." تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1394.
 • سیامک حاجی یخچالی، سیروس شجاعی و محمد رحیمی. "مبانی تعالی پروژه." تهران: آدینه، 1395.
کتاب‌های تالیفی
 • "مفاهیم پایه زمانبندی پروژه." : جهاد دانشگاهی امیر کبیر، 1388
 • "مدیریت پروژه فرآیندگرا." : متالون ، 1388
 • "رهنمود پروژه النا." تهران: انتشارات عبور، 1393
 • "رهنمود سبد النا." تهران: انتشارات عبور، 1393
 • "رهنمود دفاتر سبد، طرح و پروژه النا." تهران: انتشارات عبور، 1393
 • سیامک حاجی یخچالی و زهرا برادران. "پازل استراتژی." تهران: آدینه، 1395
سوابق تحصیلی
 • فوق دکتری, 1388, مدیریت پروژه, دانشگاه جامع لندن
 • دکتری, 1387, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی ارشد, 1384, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی, 1382, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما