معرفی

_

دکتر سعید پاکدل فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه UPM مالزی و پژوهشگاه شاخص پژوه است. ایشان مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی و مقطع کارشناسی‌شان را در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه تهران گذرانده‌اند. دکتر پاکدل سابقه فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه دارد.

دکتر سعید پاکدل

دکتر سعید پاکدلدکتری مدیریت منابع انسانی

افتخارات
 • كسب رتبه برتر پایان نامه دانشجویی كارشناسی ارشد سال 1377
 • كسب عنوان كارمند نمونه سازمانی سال 1383
 • كسب رتبه 3 در رشته مدیریت آموزشی كارشناسی ارشد
 • کسب نشان تلاشگران کیفیت کشور 1398
توانمندیها
 • توانایی طراحی وتدوین سیاستها وخط مشی‌های آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • مشاوره به سازمان‌ها وشركت‌های دولتی وخصوصی در حوزه آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • تدریس واداره كارگاه‌های آموزشی كاربردی در حوزه آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • مشاوره ونظارت بر طرح‌ها وپروژه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی
 • مدیریت پروژه‌ در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانی و ملی
 • مدیریت ورهبری امور توسعه وآموزش منابع انسانی در سازمانهای دولتی وخصوصی
سوابق تدریس
 • مدیریت و راهبری فرایند آموزش در سازمان (نگرش سیستمی)
 • تئوریها وکاربرد های توسعه منابع انسانی HRD
 • تشریح نظام آموزش کارکنان دولت
 • برنامه‌ریزی استراتژیك آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • برنامه ریزی آموزشی در سطوح راهبردی وعملیاتی
 • کارگاه های ارزشیابی آموزشی وسنجش اثربخشی آموزشی
 • طراحی وتدوین استراتژی آموزش وتوسعه در سازمان
 • کوچینگ سازمانی
 • مدل سازی شایستگی و ترسیم نقشه شایستگی
 • مدیریت استعداد و جانشین پروری
 • مدیریت منابع انسانی شایستگی محور
 • سنجش رضایت شغلی كاركنان شركت ملی گاز
 • طراحی و استقرار كانون ارزیابی شایستگی مدیران سازمان ها
اهم سوابق تحقیقاتی وپروژه های كاربردی
 • طراحی نظام آموزش كاركنان دولت ودستورالعمل های آموزشی
 • مدیر پروژه طراحی نظام اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی
 • مدیر پروژه طراحی نظام مدیریت کیفیت آموزش دستگاههای اجرایی
 • مدیر پروژه طراحی نظام آموزش الكترونیكی کارمندان دولت
 • مشاوره به وزارتخانه ها وسازمانهای بزرگ وكوچك برای استقرار نظام آموزش منابع انسانی
 • عضو كمیته‌های طراحی آیین نامه ها ودستورالعمل های قانون مدیریت خدمات كشوری
 • همكاری در طراحی استراتژی‌ها ودستورالعمل‌ها ی آموزشی كاركنان دولت
 • مشاور توسعه منابع انسانی بانك جهانی در طرح ظرفیت سازی وبهسازی شهری
 • همكاری در طرح تدوین سند ملی توسعه منابع انسانی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • طراحی دستورالعمل انتخاب وانتصاب مدیران حرفه ای
 • باز طراحی نظام آموزش کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری(1390)
 • طراحی مدل ملی تعالی آموزش وتوسعه برای انجمن علمی آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • طراحی مدل شایستگی متخصصان آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • طراحی مدل گواهینامه صلاحیت حرفه ای آموزش وتوسعه
 • تدوین سند برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور
 • طراحی نظام مدیریت استعداد در دستگاه های اجرایی
 • طراحی مدل مدیریت دانش و دستورالعمل های آن در نظام اداری
 • تدوین مدل و آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران بهداشت و درمان
 • طراحی دستورالعمل پیامدسنجی تصمیمات اداری
 • تدوین سند برنامه ریزی نیروی انسانی شهرداری تهران
 • همکاری در طراحی مدل تعالی منابع انسانی بخش دولتی
تألیف و ترجمه مقاله
 • نیازسنجی آموزش كاركنان - تدبیر
 • آموزش پودمانی - مدیریت در آموزش و پرورش
 • نقش هدفگذاری در انگیزش - تدبیر
 • رویكردمدارس یادگیری -محور - مدیریت در‌ آموزش و پرورش
 • آموزش سیستمی استراتژیک در سازمان - کنفرانس توسعه منابع انسانی(تهران 1383)
 • ارزیابی جامع آموزش در سازمانها - كنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی(مالزی 2006)
 • مدل تعالی آموزش در محیط كسب وكار - كنفرانس مدیران آموزش(تهران 1388)
تألیف و ترجمه کتاب
 • تالیف كتاب مدیریت و راهبری آموزش در سازمانها-انتشارات مدیریت- 1383
 • تالیف كتاب آموزش پودمانی _ انتشارات سازمان مدیریت -1382
 • تالیف كتاب نظام آموزش كاركنان دولت- معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت- 1384
 • ترجمه كتاب نیازسنجی آموزشی- آییژ- 1389
 • ترجمه کتاب منتورینگ –انتشارات مرکز آموزش تحقیقات صنعتی 1392
 • تالیف کتاب نظام آموزش کارمندان دولت(سیاستها،مبانی ورویکردها)-1390
 • ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی شایسته محور(در حال چاپ)
 • ترجمه کتاب مبانی و اصول تجزیه و تحلیل سیستماتیک داده های منابع انسانی(در حال چاپ)
عضویت‌ها
 • عضو موسس و هئیت مدیره انجمن علمی آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران
 • دبیر کمیسیون آموزش وتوسعه انجمن علمی آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران
 • عضو انجمن بین المللی آموزش وتوسعه ASTD
 • عضو انجمن بین الملی کوچینگICF
 • عضو انجمن علمی اخلاق کاربردی
 • عضو شورای سیاستگزاری وکمیته علمی کنفرانس ملی مدیران آموزش
 • عضو شورای سیاستگزاری پیش کنفرانس طراحی مدل جایزه ملی آموزش وتوسعه
 • عضو شورای سیاستگزاری وکمیته علمی کنفرانس ملی آموزش وتوسعه سرمایه انسانی
 • عضو کمیته علمی همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
 • عضو شورای سیاستگزاری کنفرانس ملی سبک زندگی
 • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سوابق شغلی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - كارشناس برنامه ریزی كشوری
 • معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور - معاون امور توسعه منابع انسانی
 • معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور - رییس مرکز طرح وبرنامه وتحول اداری
 • معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور - رییس امور آموزش وبهسازی منابع انسانی
 • معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور - مشاور معاونت سرمایه انسانی
 • انجمن علمی آموزش وتوسعه منابع انسانی - عضو موسس ودبیر کمیسیون آموزش وتوسعه
 • سازمان امور مالیاتی کشور - مدیر کل منابع انسانی و رفاه
 • سازمان امور مالیاتی کشور- مدیر کل آموزش
 • سازمان اداری و استخدامی - معاون امور مطالعات نظام های مدیریتی
 • سازمان اداری و استخدامی - رییس امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی
 • وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی - رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
 • سازمان اداری و استخدامی کشور - مشاور ارشد سرمایه انسانی
سوابق تحصيلی
 • دکتری مدیریت منابع انسانی - دانشگاه UPM مالزی و پژوهشگاه شاخص پژوه
 • فوق لیسانس مدیریت آموزشی - دانشگاه علامه طباطبایی
 • لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - دانشگاه تهران
 • دوره آموزشی تخصصی مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی - مؤسسه آموزشی INTAN
 • دوره آموزشی تخصصی مدیریت در بخش دولتی - موسسه ENA
 • دوره آموزشی تخصصی کوچینگ تحول آفرین - Corporate Potential
 • دوره آموزشی تخصصی ارزیاب حرفه ای - PSI انگلستان
 • دوره تخصصی آنالیتیکس منابع انسانی - AIHR هلند

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما