تحصیلات

دكترا مديريت منابع انساني از دانشگاه تهران

 

فعالیت های اجرایی
  •  مدير برنامه‌ريزي و سيستم‌هاي منابع انساني گروه مپنا،
  • رئيس پژوهش و توسعه منابع انساني شركت ساپكو،
  • كارشناس منابع انساني سازمان مديريت صنعتي،
  • مدير داخلي انجمن علوم مديريت ايران