دکتر اباصلت خراسانی

دکتر اباصلت خراسانی

دكترا, آموزش عالي – برنامه ريزي توسعه آموزش عالي, دانشگاه شهيدبهشتي – تهران, ايران, 1370.

کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. “رويكردي نو به آموزش غيرحضوري”, مركز آموزش تحقيقات صنعتي, تهران, 1397, شابک:9786001731723.
2. “برنامه درسي محيط كار”, تحقيقات صنعتي, تهران, 1396, شابک:9786001731518.
3. “برون سپاري آموزش و بهسازي منابع انساني”, تحقيقات صنعتي, تهران, 1396, شابک:9786001731525.
4. “بين المللي سازي آموزش عالي”, تهران, 1395, شابک:9789644573828.
5. “ارزيابي عملكرد كاركنان”, علم استادان, تهران, 1395, شابک:9786006296579.
6. “تكنولوژي عملكرد انساني- مباني و اصول”, علم استادان, تهران, 1395, شابک:9786006296517.
7. “كاربرد تكنيك تجزيه و تحليل خطا و اثرات در فرايند آموزش و توسعه منابع انساني”, علم استادان, تهران, 1395, شابک:9786006296524.
8. “مربيگري در آموزش و بهسازي منابع انساني”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1395, شابک:9786001730788.
9. “آموزش و بهسازي در مديريت پروژه”, علم استادان, تهران, 1394, شابک:9786006296340.
10. “ارزشيابي آموزشي”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, تهران, 1393, شابک:9789641731068.
11. “مدل تعالي آموزش و توسعه منابع انساني”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, 1393, شابک:9786001731129.
12. “طراحي نظام جامع آموزشي با تاكيد بر استانداردهاي بين المللي”, مركز آموزش وتحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1392, شابک:9786001730764.
13. “مربي گري در اموزش و بهسازي منابع انساني”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, تهران, 1392, شابک:9786001730788.
14. “رويكردي جامع به اثربخشي اموزش راهنماي گام به گام اجراي مدل بازگشت سرمايه”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1391.
15. “ارزيابي اثربخشي آموزش هاي سازماني(راهنماي عملياتي”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1391, شابک:978-600-173-055.
16. “رهيافتي نو در كار تيمي”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1391, شابک:978-600-173-048.
17. “تكنيكهاي كاربردي نيازسنجي اموزش با تاكيد بر الزامات استاندارد بين المللي iso10015”, مركز اموزش و تحقيقات صنعتي, تهران, 1389, شابک:9789642841967.
18. “آموزش عالي عصر مجازي”, انتشارات دانشگاه بين المللي ايران, تهران, 1383, شابک:9640660310.

 

کتابهای ترجمه

1. “مديريت منابع انسانيي”, مهربان, تهران, 1396, شابک:9786004071314.
2. “بودجه بندي آموزشي (راهنماي كامل برنامه ريزي و بودجه بندي مبتين بر استراتژي)”, مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, تهران, 1395, شابک:9786001731266.
3. “يادگيري و توسعه”, انتشارات مهربان, تهران, 1395, شابک:9786004070553.
4. “برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و بهسازي منابع انساني”, انتشارات باور, تهران, 1393, شابک:9786009365944.