دکتر آرین قلی‌پور

چرا در دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران شرکت کنیم؟

دکتر آرین قلی پور مدیر علمی دوره MBA مدیریت منابع انسانی