مهندس عادل فیض

مهندس عادل فیض

فوق لیسانس MBA – دانشگاه تهران

لیسانس مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی شریف

مدیرعامل شرکت مدیریت  روشمند