مانوئل اوهانجانیانس

مانوئل اوهانجانیانس

  • مدیرعامل وبنیانگذار ایسمینار
  • منتور در کادوکارت : کادوکارت پلتفرمی جهت تامین کادو و هدیه ایجاد باشگاه مشتریان برای اشخاص حقوقی و شرکت ها و سازمانهایی که ایجاد باشگاه برایشان غیرممکن و هزینه بر است
  • شرکت فراسامانه آرمان نگار:  مدیر پروژه‌ (مشاوره مدیریت) و مدیر سیستم ها و روشها
  • شرکت فراراهبرد آرمان : مشاورمدیریت