فرزاد مینویی

فرزاد مینویی

دکترای مدیریت از دانشگاه کلورادو آمریکا

Write a Comment