استاد

دکتر نسرین جزنی

 • دکترای مدیریت علوم اداری از دانشگاه کلرمانت کالیفرنیا، ایالات متحده
 • فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه کلرمانت کالیفرنیا، ایالات متحده
 • فوق لیسانس اقتصاد ریاضی از دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا (کل پالی)، ایالات متحده
 • لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
 • سازمان مدیریت صنعتی در دوره‌های مدیران اجرایی
 • عضو هیأت علمی سازمان آموزش مدیریت و رهبری اجرایی بنف، کانادا
 • دانشگاه صنعتی شریف‌، دانشکده اقتصاد و مدیریت
 • دانشگاه آزاد قزوین، دانشکده مدیریت ، دوره دکتری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر علمی گروه مدیریت منابع انسانی، سازمان مدیریت صنعتی از سال
 • مدیر نمایندگی مدیریت صنعتی استان بوشهر