تحصیلات

استادیار مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران