استاد

دکتر ندا عبدالوند

  • فرادكتری (Postdoctorate): کاربرد فناوری اطلاعات در خدمات درمانی (مهندسی سیستم های سلامت)، دانشگاه تربیت مدرس
  • دكتری (Ph.D): مهندسی فناوری اطلاعات (با تمرکز بر ترکیب CRM تحلیلی و مدیریت عملکرد درسازمان)، دانشگاه تربیت مدرس
  • كارشناسی ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات (با تمرکز بر توسعه سیستم خبره برای عملیات بازپرسازی در زنجیره تامین کالاهای مصرفی)، دانشگاه تربیت مدرس
  • Post-Graduate Certificate: کارشناسی ارشد سیستم‌های اطلاعاتی، دانشگاه ملبورن، استرالیا
  • كارشناسی: مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی