دکتر ناصر میرسپاسی

دکتر ناصر میرسپاسی

دکتر ناصر میرسپاسی

 

تحصیلات

دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه امریکن (واشنگتن دی ـ سی)

 

مشاغل حرفه ای و دانشگاهی
 • عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • سرپرست گروههای مدیریت دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • سردبیر مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو هیئت تحریریه مجله مدیریت شهری
 • عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات دفاعی استراتژیک
 • رئیس سابق انجمن علوم مدیریت ایران (دو دوره)
 • رئیس هیئت مدیره موسسه بین المللی مدیریت نوآور
 • طراح طبقه بندی مشاغل (با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی)
فهرست کتب تالیف و ترجمه شده
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. (چاپ بیست و چهارم)
 • کتاب مدیریت منابع انسانی و روابط کار تمرین و مقالات. (چاپ دوم)
 • مدیریت فرهنگ سازمان. (به اهتمام خانم پریچهر گرجی) تألیف: استانلی دیویس