فعالیت اجرایی
  • سرپرست گروه آموزش و منابع انسانی مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، 1382/03/20، 1386/04/01، ایران، تهران
  • معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388/02/06، ایران، تهران
  • معاون دانشکده حسابداری و مدیریت، 1388/02/16، ایران، تهران
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی، 1388/02/16، ایران، تهران
  • عضو کمیته کارآفرینی، 1388/03/17، ایران، تهران
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری، 1391/12/06، ایران، تهران
  • مدیر گروه مدیریت دولتی، 1389/07/01، 1390/06/31، ایران، تهران
  • عضو کمیته ارتقاء دانشکده، ایران، تهران