دکتر مهدی کیامهر

دکتر مهدی کیامهر

  • دکتری مدیریت نوآوری از CENTRIM، انگلستان (۲۰۱۱)
  • کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۳)
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۱)

برخی از مهمترین سوابق پژوهشی:

  • صندوق نوآوری و شکوفایي – مشاور رییس صندوق 1393 تا کنون
  • طراحي فرایندها و ساختارهای مدیریت استراتژیک تکنولوژی در سطح گروه در همکاری با شرکت مشاوره بین المللي – Arthur D.Little