دکتر مسعود کیماسی

دکتر مسعود کیماسی

  • مرتبه علمی : استادیار
  • سوابق علمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازگارنی از دانشگاه تهران

دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران

  • سوابق حرفه‌ای

عضو هیئت علمی آکادمی برند ایران

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت و انتخاب به عنوان مدیر پژوهشی برتر نظام بانکی کشور از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این سمت در سال ۱۳۹۳

مدیرکل اداره مدیریت بازاریابی بانک ملت

رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت

رئیس مرکز آموزش های کاربردی بانک ملت

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت

عضو شورای راهبرد بیمه ما

مشاور شرکت بیمه نوین

مشاور شرکت ارتباط فردا(بانک آینده)

عضو کمیته عالی تبلیغات بانک ملت

دبیر کارگروه هوش رقابتی بانک ملتعاونت اداره کل توسعه بازار بانک ملت

دبیرعلمی اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات

عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک

عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات

عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت اجرایی

مدیر گروه برنامه ریزی مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

محقق، مشاور و مدیر پروژه های تحقیقاتی در بانک ملت

اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی متعدد