دکتر محمد وطن پور

دکتر محمد وطن پور

سوابق علمی و اجرایی:

۱- ارائه خدمات مشاوره ی اقتصادی و راهنمایی برای گسترش و بهبود فضای کسب و کار،۲- تامین مالی پروژه های اقتصادی (داخلی و خارجی)
۳-راه اندازی فعالیت های اقتصادی؛(تولیدی،خدماتی و …)
۴- ارائه مشاوره برای تسهیل و تسریع در دریافت مجوزهای قانونی از سازمانها و نهادهای صنفی و دولتی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی
۵- مشاوره و سرمایه گذاری برای تاسیس بنگاه های کوچک و زودبازده
۶- مشاوره برای راه اندازی استارآپ ها تا مرحله ی سوددهی
۷- تدوین و نگارش طرحهای توجیهی (فنی، مالی و اقتصادی) قابل پذیرش در بانکها و موسسات اعتباری در تمامی رسته ها و رشته های فعالیت
۸- پیدا کردن سرمایه گذارهای حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای راه اندازی یا توسعه ی فعالیت های مشارکتی در تمامی زمینه ها
۹- تدوین نقشه ی راه و برنامه های اقتصادی برای احزاب، گروهها و شخصیت های سیاسی باهدف جلب آراء مردمی و انتخاباتی
۱۰- مشاوره برای راه اندازی فعالیت اقتصادی متناسب با سرمایه، توانمندی و مزیت های فردی، جغرافیایی و بازارهای اقتصادی

۱۵سال تدریس در رشته های اقتصاد و کارآفرینی و …در دانشگاههای تهران و خوارزمی