دکتر محمد علی بابایی زکلیکی

دکتر محمد علی بابایی زکلیکی

دکتر محمد علی بابایی زکلیکی

 

تحصیلات
  • دکتري مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک-رهبري از دانشگاه فنی سوئین برن استرلیا
  • عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا