دکتر مجتبی امیری

دکتر مجتبی امیری

دکتر مجتبی امیری

 

تحصیلات
  • دکتری, 1384, مدیریت با گرایش رفتار سازمانی, تهران

 

فعالیت های اجرایی
  • ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت، 1392/05/21، ایران، تهران
  • مدیر گروه، 1392/10/05، ایران، تهران
  • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران، 1393/12/10، ایران، تهران
  • عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه، 1394/02/05، ایران، تهران
  • ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه، 1394/07/19، ایران، تهران
  • عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه، 1394/09/03، ایران، تهران
  • مدیر گروه، 1396/10/22، ایران، تهران