دکتر علی پیران‌نژاد

دکتر علی پیران‌نژاد

– مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی ۱۳۹۶←۱۳۹۷
– معاونت گروه آموزشی مدیریت دولتی ۱۳۹۴←۱۳۹۶
– دبیر تخصصی فصلنامه مدیریت دولتی ۱۳۹۴←۱۳۹۷
– عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران ۱۳۹۴←۱۳۹۴
– عضو کمیته علمی هفتمین کنگره بین المللی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) ۱۳۹۳←۱۳۹۳
– عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت و ICT ۱۳۹۳←۱۳۹۳
– استاد راهنمای دانشجویان ورودی ۹۲ مدیریت دولتی ۱۳۹۲←۱۳۹۶
– عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت ۱۳۹۱←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

  • Ph.D- تهران- مدیریت دولتی۱۳۸۶ ← ۱۳۹۰
  • M.Sc- تهران- مدیریت دولتی۱۳۸۴ ← ۱۳۸۶
  • کارشناسی- تهران- مدیریت دولتی۱۳۸۰ ← ۱۳۸۴