دکتر علی عرب مازار

دکتر علی عرب مازار

1. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
2. عضو هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری از 1396 تا کنون
3. ارائه خدمات مشاوره به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1392 تا 1396
4. عضو هيئت‌مديره‌ سازمان تعاون مصرف صنعت نفت، 1368-1371.
5. کارشناس و مشاور نخست‌وزيري و نهاد رياست جمهوري 67-1364، 1373، 84-1376 و 96- 1392
6. ارایه خدمات کارشناسی و مشاوره تخصصی به وزارت نفت 69-1367، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق 75-1374
بنياد مستضعفان و جانبازان 78-1376، وزارت بازرگاني 88-1387
7. مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه