دکتر سید حسین جلالی

دکتر سید حسین جلالی

  • مشاور و مدرس مدیریت استراتژی
  • مشاور مدیریت تایید صلاحیت شده بین المللی (CMC)
  • دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران