دکتر سارا بانکی

دکتر سارا بانکی

  • دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشکده مدیریت دانشگاه تورنتو، Rotman، کانادا ۱۳۹۰
  • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تورنتو، کانادا، ۱۳۸۵
  • کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه یورک، کانادا، ۱۳۸۳
  • عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف