تحصیلات

دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران است