دکتر بیتا مشایخی

دکتر بیتا مشایخی

تحصیلات

فعالیت‌های اجرایی