• دارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی
  • ۱۷ سال سابقه مدیریت منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی
  • مدرس دوره های کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
  • عضو گروه مشاوران علمی ماهنامه تدبیر
  • مشاور سازمان های بزرگ کشور