دکتر بهار مازندرانی

دکتر بهار مازندرانی

بهار مازندرانی دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار و MBA از دانشگاه علم وصنعت است. وی همچنین در سال ۲۰۱۵ موفق به اخذ مدرک دکتری رشته مدیریت کسب و کار از دانشگاه لیل فرانسه شد.

Linkedin