تحصیلات

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف