استاد

دکتر ایمان رئیسی وانانی

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی  مدیریت فناوری اطلاعات  از دانشگاه تهران

علائق شخصی

علم داده و تحلیل های پیشرفته کسب و کار، هوشمندی کسب و کار، متن کاوی، یادگیری ماشین، جریان کاوی و یادگیری عمیق

 

عناوین دروس

 • سیستم ‌های‌ اطلاعاتی‌ در‌ مدیریت‌، کارشناسی
 • تاثیر فنآوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( MIS )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هوش مصنوعی و روش های فرا ابتکاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد اطلاعات، دکتری
 • داده کاوی در مدیریت، دکتری
 • کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت، دکتری
 • هوش محاسباتی، دکتری

 

كتاب‌های تالیفی

 • Raeesi Vanani Iman, Shiraj Kheiri Maziar, Big Data and Its Role in Facilitating the Visualization of Financial Analytics, compilation, 2018/01/16
 • Raeesi Vanani Iman, Shiraj Kheiri Maziar, Big Data Analytics and Visualization of Performance of Stock Exchange Companies Based on Balanced Scorecard Indicators, compilation, 2018/01/16
 • Raeesi Vanani Iman, Amirhosseini Morteza, Deep Learning for Opinion Mining, compilation, 2018/09/12

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

  • Raeesi Vanani Iman, Jalali Seyed MohammadJafar, A comparative analysis of emerging scientific themes in business analytics, International Journal of Business Information Systems, 29, 2, 2018/07/11
 • Sohrabi Babak, Raeesi Vanani Iman, Abedin Ehsan, Human Resources Management and Information Systems Trend Analysis Using Text Clustering, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 9, 3, 2018/07/16