دکتر احمد قیومی

دکتر احمد قیومی

دکتر احمد قیومی

 

  • سوابق علمی: دکتری مدیریت رسانه
  • سوابق شغلی: مدیر عامل موسسه فرهنگی سراج