تحصیلات

دکتری آموزش عالي – برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات:

1. طراحي و تدوين مدلي براي بررسي كيفيت دانشگاه هاي دولتي ايران بر اساس مدل هاي رايج كيفيت(رويكرد سيستمي) ,1389
2. تدوين راهبردهاي آموزشي سازمان PMO با توجه به استاندارد بين المللي ايزو 10015 ,1390
3. اثر بهره گيري از راهكارهاي اموزشي مديريتي اجرايي و انگيزشي بر كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه علوم پزشكي ,1390
4. ارزيابي اثربخشي دوره هاي اموزشي ضمن خدمت مهندسي بر اساس الگوي بازگشت سرمايه ,1390
5. عوامل موثر بر پذيرش يادگيري الكترونيكي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بر مبناي مدل پذيرش فناوري ,1390
6. كاستي هاي اموزش در سازمانها و راهكارهاي برون رفت از انها از ديد مديران و كارشناسان بخش اموزش ,1389
7. ارزيابي ميزان رضايت و اهميت عوامل موثر بر اثربخشي اموزشهاي الكترونيكي از ديدگاه كاركنان(مطالعه موردي:بانك سامان ,1390
8. تربيت شهروندي در بروندادهاي نظام اموزش متوسطه مطالعه موردي دانشجويان سال اول مقطع كارشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ,1390
9. نيازسنجي آموزشي مديران مياني شركت ايران خودرو و مجموعه هاي وابسته به آن ,1390
10. سهم و نقش راهبردهاي خودرهبري در توانمندسازي روان شناختي كاركنان آموزش و پرورش ,1391
11. مقايسه كيفيت دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه صنعتي شاهرود بر اساس مدل هاي رايج كيفيت ,1390
1391,علل گرايش به آموزش در خانه از نظر والدين كودكان آموزش ديده درخانه:مطالعه كيفي تجربيات والدين/whats behind the growth in homeschooling in iran:aqualitive research .12
1391,نيازسنجي و تحليل شكاف اموزشي كاركنان يك شركت بيمه و تدوين نيازهاياموزشي انها بر اساس مدل استاندارد مهارت/training need assessment and gap analysis of an insurance companys employees and compiling their need assessment .using standard skill model .13
1391,موانع فرهنگي و سياسي موثر در جذب دانشجويان بين المللي/cultural and political obstacles affecting the enrollment of international students .14
15. نيازسنجي و تحليل شكاف آموزشي كاركنان يك شركت بيمه و تدوين نيازهاي آموزشي آنها بر اساس مدل استاندارد مهارت ,1391
1392,راهكارهاي موثر در بين المللي شدن برنامه هاي درسي حوزه پزشكي:ديدگاهاعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي/effective ways in internationalizing the curricula of medical sciences_viewpoint of faculty members in shahibbeheshti university of medical sciences .16
17. ارزيابي اثربخشي اموزش با استفاده از الگوي بازگشت سرمايه ,1392
18. طراحي و استقرار نظام مشاغل مديريتيسازمان شهرداري تهران مطابق با استانداردهاي مشاغل ملي و بين المللي ,
19. ارزيابي اثربخشي آموزشهاي مهارت محور در صنعت ,1392
20. ارزشيابي اثربخشي دوره هاي اموزش ضمن خدمت شركت ملي گاز ايران بر اساس سه الگوي پاتريك فيليپس و سيپ ,
21. بررسي شرايط وحوزه هاي استقرار مربي گري در فعاليتهاي اموزش وبهسازي منابع انساني ,
22. بررسي رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با رضايت شغلي كاركنان شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور ,1391
23. سنجش اثربخشي آموزشي با استفاده از تلفيق متدلوژي 6 سيگما و.. ,
24. راهبردهاي موثر در بين المللي شدن دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ايران ,1391
25. بررسي نقش عوامل موثر بر سازمان يادگيرنده در ساختار نظام توسعه و بهسازي آموزش عالي ,1391
26. موانع فرهنگي تاثير گذار بر عدم كاربست يافته هاي پژوهشي در نظام آموزش و. پرورش(مطالعه موردي آموزش و پرورش استان كهگيلويه وبوير احمد ,1391
27. ارزيابي اثربخشي آموزش با استفاده از الگوي مدل بازگشت سرمايه ,1392
28. نيازسنجي آموزشي شركت مديريت منابع آب ايران بر اساس روش استاندارد مهارت ,1391
29. بررسي نقش تجربه رايانه اي بر پذيرش فناوري بر اساس مدل پذيرش فناوري ,
30. Auditing of training need assessment education unite of national Iranian gas company based on ISO10015\’s international training standard,1391