مصاحبه دوره‌ MBA

اولین جلسه مصاحبه پذیرش در دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

اولین جلسه مصاحبه پذیرش در دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمد علی شاه حسینی (معاون آموزشی دانشکده مدیریت) و دکتر آرین قلی پور(استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر علمی دوره MBA مدیریت منابع انسانی) و دکتر ابوب محمدیان (رئیس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) برگزار گردید.