امیرحسین قبیله

امیرحسین قبیله

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) از دانشگاه امیرکبیر

Write a Comment